FUNDACJA ZIELONE KUJAWY

O fundacji


Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze strażniczym, działającą głównie na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

Wspieramy społeczeństwo obywatelskie w działaniach przeciwko wycinkom drzew i niszczeniu miejsc przyrodniczo cennych oraz dążeniach do poprawy jakości powietrza i redukcji zanieczyszczenia hałasem.

Prowadzimy działania edukacyjne skierowane do decydentów i urzędników oraz obywateli z wszystkich grup wiekowych.

Nie jesteśmy nastawieni na zysk i karierę polityczną.


Aktualności

luty 2024, projekt Fundusz Obywatelski im. H. Wujca, w tym raport o stanie ochrony zieleni w trakcie inwestycji w Toruniu.

27.08.2023 w ramach święta Bydgoskiego Przedmieścia prowadziliśmy spacer  "Poznaj swoich sąsiadów - drzewa na Bydgoskim Przedmieściu".

 

 

 

Zespół

Zakres działań

Statut fundacji

Wpis w KRS

Cele fundacji

Naszym głównym celem jest ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego w miastach i poza nimi.

Skupiamy się na budowaniu świadomości konieczności lepszej ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej, szczególnie w czasach kryzysu klimatycznego, z którym mamy do czynienia.

Zwracamy szczególną uwagę na wartośći jakie niosą ze sobą drzewa miejskie, nieużytki (tzw. czwarta przyroda), zadrzewienia śródpolne i aleje przydrożne.

Chcemy przybliżyć społeczeństwu unikalny charakter i znaczenie szczególnie cennych lasów łęgowych, towarzyszących dolinom rzek - "polskim lasom deszczowym".

Powietrze

Drzewa

Różnorodność biologiczna

Zrównoważony rozwój